I. Obecná ustanovení a pojmy

1.1 Služba je poskytována Andreou Máčalíkovou, sídlem Svinařovská 1644, Kladno – Švermov, 273 09, IČ: 01877160 (dále také jen „prodávající“) nebo firmou Cesta vnitřní svobody, s. r. o., sídlem Svinařovská 1644, Kladno – Švermov, 273 09, IČ: 06682766.

1.2 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek a provozního řádu (dále jen “VOP”) je úprava vzájemných práv a povinností mezi prodávajícím a fyzickou osobou kupujícím produkty online kurz Kvantování srdcem (dále také jen “kupující”), Postav se do své síly a víkendových kurzů Aktivuj svoji duchovní DNA.

1.3 Kupující je povinen se seznámit se všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího a je povinen se jimi řídit.

1.4 Produktem se rozumí digitální obsah online kurzu Kvantování srdcem a Postav se do své síly.  Konkrétní informace o kurzu naleznete na webu kvantovanisrdcem.cz a cestavnitrnisvobody.cz.

1.5. Prodávajícím se rozumí Andrea Máčalíková, která vlastní autorská práva k produktu.

1.6. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího. Obsah produktů je chráněn autorským právem a je zakázáno jej dále šířit.

1.7 Kupující se zavazuje neposkytnout třetí osobě přístupové údaje ke shlédnutí produktu. Poskytnutí přístupu třetí osobě je považováno za porušení kupní smlouvy a prodávající má v tomto případě právo kupujícímu přístup bez upozornění zablokovat.

 

II. Ceny

2.1 Všechny ceny jsou stanovené prodávajícím a jsou vždy uvedeny na webu kvantovanisrdcem.cz a cestavnitrnisvobody.cz jako aktuální a platné.

 

III. Objednávání

3.1 Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání.  Za objednávku se považuje vyplnění a odeslání elektronického formuláře na úvodní stránce.

3.2 Cena bude uvedena na faktuře, která bude zaslána prodávajícím ve formě emailu.

 

IV. Platební podmínky

4.1 Prodávající akceptuje pouze platbu bankovním převodem.

 

V. Dodací podmínky

5.1 Elektronickou cestou:

Do 24 hodin po připsání platby na účet prodávajícího bude kupujícímu zaslán informační e-mail s přístupovými informacemi pro vstup do placené části webu kvantovanisrdcem.cz nebo cestavnitrnisvobody.cz
U víkendových kurzů se dodáním myslí termín kurzu, na který se kupující přihlásil.

VI. Záruční podmínky

6.1 Záruční podmínky na zboží se řídí platnými a účinnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad. Na zakoupený produkt nelze podle § 1837 písm. l, zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník uplatnit možnost vrácení zboží do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

VII. Zpracovávání osobních údajů a informační povinnost

7.1 Prodávající zpracovává poskytnuté osobní údaje v rozsahu Jméno, příjmení, adresa a telefonní číslo a emailová adresa účastníka na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen “GDPR”) za účelem splnění smluvní povinnosti poskytnutím služby.

7.2 Údaje uvedené v bodě 5.1 pod písm. a) těchto VOP jsou dále v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR zpracovávány za účelem případného vymáhání nároku z porušení smlouvy. Proti tomuto zpracování je účastník oprávněn vznést námitku dle čl. 21 GDPR.

7.3 Údaje uvedené v bodě 5.1 a 5.2 těchto VOP budou zpracovávány po dobu 5 let od uzavření smlouvy.

7.4 Kupující má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním svých údajů o věku a citlivých údajů. Toto odvolání se nedotýká zpracování, provedeného na základě souhlasu učiněného do odvolání tohoto souhlasu, případně zpracování na základě jiného právního titulu dle GDPR.

7.5 Kupující má právo kdykoli žádat přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům, opravu a doplnění neúplných osobních údajů, výmaz svých osobních údajů, omezení zpracování, a dále uplatňovat právo na přenositelnost údajů.

7.6 Kupující má dále právo podávat stížnosti ohledně zpracovávání osobních údajů dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

7.7 Agendu GDPR zpracovává pro účely prodávajícího společnost Cesta vnitřní svody s.r.o. (IČ: 06682766).

 

VIII. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

8.1 Kupující má, v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na řešení vzniklého spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb s prodávajícím, pokud se ho nepodaří vyřešit vzájemnou dohodu, prostřednictvím mimosoudního orgánu – České obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

IX. Závěrečná ustanovení

9.1 Práva a povinnosti těmito VOP výslovně neupravené se řídí ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

9.2 Tyto VOP vstupují v platnost dne 1. 3. 2021. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

X. Storno podmínky pro víkendové kurzy.

Pokud se kupující nemůže zúčastnit osobně kurzu, je možné za sebe najít náhradu. Toto sdělí prodávajícímu na e-mail andrea@cestavnitrnisvobody.cz.
Jestliže za sebe nemá náhradu – storno poplatky jsou v takovéto výši:
Odhlášení 14 dnů před kurzem – vrácení 100% kurzovného
Odhlášení méně než 14 dní před kurzem – storno poplatek je 50 %.
Odhlášení méně než 7 dní před kurzem – storno poplatek je 100%.

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoliv nejasností nás prosím neprodleně kontaktujte na e-mailu andrea@cestavnitrnisvobody.cz.

Kontaktní formulář

Napište mi :-)

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?